Qabeja e nderuar

Kjo infografikë paraqet të dhëna rreth Qabesë së nderuar. Në të vjen ndërtimi i Qabesë – përmasat e saj – Mekami i Ibrahimit – veshja e Qabesë – Multezemi – Guri i Zi – Hixhri (El-Hitim).